Prehľad vypísaných tém - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Potenciál využívania OZE vo vybranej obci
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra regionálnej bioenergetiky - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zameriava na analýzu záujmovej oblasti s cieľom zistiť možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Študent vyberie obec, v ktorej sa bude riešiť daná problematika a spracuje dostupné údaje, z ktorých bude možné vyhodnotiť potenciál využívania OZE. Informácie potrebné na vypracovanie bakalárskej práce bude potrebné získať najmä zo štátnych inštitúcií. Ako ďalšie zdroje informácií môžu slúžiť zdroje z internetu, výskumných centier, združení


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.