Prehľad vypísaných tém - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Vývoj produkcie poľnohospodárskych odpadov v živočíšnej výrobe SR
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionálnej bioenergetiky - FEŠRR
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Ing. Tomáš Giertl, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca je zameraná na analýzu produkcie odpadov v živočíšnej výrobe Slovenskej republiky. Študent získa prehľad o odpadoch v živočíšnej výrobe a produkovaných množstvách, ktoré bude možné spracovať technológiou na výrobu elektrickej energie, tepla a chladu. Informácie potrebné na vypracovanie bakalárskej práce sú dostupné v štátnych inštitúciách, poľnohospodárskych podnikoch. Ako ďalšie zdroje informácií môžu slúžiť zdroje z internetu, výskumných centier, združení.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.