Prehľad vypísaných tém - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hodnotenie využívania dotačného programu mesta Vráble
Stav témy: schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.
Abstrakt: Vlastné dotačné schémy miest predstavujú jeden z nástrojov cieleného rozvoja územia. Finančné prostriedky určené na dotácie si vytvárajú mestá najmä z vlastných príjmov v procese hospodárenia. V rámci tvorby rozpočtu sa vyčlení objem finančných prostriedkov určených na dotácie z časti rozpočtovaných vlastných príjmov miest, ktoré následne schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Prostredníctvom týchto schém dokážu mestá zo svojich vlastných rozpočtov podporovať verejno – prospešné aktivity obyvateľov na svojom území. Cieľom záverečnej práce bude zhodnotiť mechanizmus a využívanie dotačného programu mesta Vráble.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.