Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv coworkingových centier na rozvoj podnikania vo vybranom regióne
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra európskych politík - FEŠRR
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom práce je opis vplyvu a významu coworkingu pre malých podnikateľov a spolupráce v zdieľanom prostredí. Úlohou autora je zmapovať coworkingové prostredie na Slovensku, zhodnotiť silné a slabé stránky práce v spoločnom priestore a možnosti kooperácie subjektov rôzneho zamerania. Tieto poznatky budú prepojené s empirickou časťou, kde bude autor práce v jednom coworkingovom centre sledovať priamy vplyv na rozvoj podnikateľských aktivít subjektov, ktoré v ňom pôsobia viac ako 6 mesiacov. Zistené poznatky z pozorovania budú uvedené v záverečnej časti. Charakter práce je teoreticko-empirický.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.