Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Politika EÚ v oblasti podpory a rozvoja podnikania
Stav témy:
schválené (Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Takáč, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra európskych politík - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Na zlepšenie hospodárskej výkonnosti jednotlivých regiónov je nevyhnutné podporiť podnikateľov, prilákať investície a zlepšiť ich výrobnú kapacitu. V EÚ ročne vznikne približne 1,2 milióna nových podnikov, čo predstavuje okolo 10 % z celkového súčasného počtu spoločností. No iba polovica z nich prežije prvých päť rokov. Navyše medzi jednotlivými krajinami existujú veľké rozdiely – napríklad v Taliansku, Španielsku a Spojenom kráľovstve vznikajú nové spoločnosti dvojnásobne častejšie, ako je priemer v EÚ. Malé a stredné podniky majú v rámci európskeho hospodárstva veľký význam. Predstavujú 99 % všetkých podnikov v EÚ a poskytujú takmer dve tretiny všetkých pracovných miest v súkromnom sektore. Malé a stredné podniky reprezentujú významnú úlohu v národnom hospodárstve a to z hľadiska flexibility a rýchlejšieho prispôsobovania sa novým podmienkam na trhu. Rozvoj malého a stredného podnikania pozitívne zvyšuje hospodársky rast, má pozitívny dopad na zamestnanosť a prispieva k celkovému rozvoju regiónov. Cieľom práce je preskúmať možnosti a nástroje politiky EÚ zamerané na rozvoj podnikania.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.