Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v najmenej rozvinutých okresoch
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Michal Hrivnák, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Michal Hrivnák, PhD.
Abstrakt: Mnohé teoretické koncepty, empirické štúdie a hodnotiace správy identifikujú absenciu medzisektorovej a medziúrovňovej koordinácie, subordinácie a následnú absenciu synergických efektov politiky a nástrojov regionálneho rozvoja, ale len málo ktoré identifikujú presné príčiny týchto inštitucionálnych zlyhaní. Odporúčania ďalších zostávajú v príliš všeobecnej úrovni, neposkytujúc tvorcom týchto politík konkrétnejší návod ako túto koordináciu a subordináciu efektívne nastaviť. Hlavným cieľom bakalárskej práce je hlbšie analyzovať mechanizmus pôsobenia inštitucionálneho prostredia ako nositeľa rozvojových politík v špecifickom prostredí vybraných najmenej rozvinutých okresov (NRO) Slovenska, so zameraním najmä na identifikáciu kľúčových aktérov v rámci jednotlivých hierarchických úrovní a tematických oblastí, identifikovať ich vzájomné horizontálne a vertikálne vzťahy v rámci relevantných dimenzií (toky informácií, finančné a materiálne toky, spolupráca pri formovaní stratégií, spolupráca pri implementácii stratégií a realizácii konkrétnych projektov, neformálne vzťahy a ďalšie). Predmetom záujmu bude aj vzájomná závislosť a súčinnosť týchto vzťahov a identifikácia bariér a „úzkych miest vo fungovaní inštitucionálnych sietí. Podmienkou kladenou na študenta je realizácia dotazníkového prieskumu ešte v mesiacoch január – marec 2020.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.