Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Význam poľovníctva a jeho výkon v urbanizovanej vidieckej krajine.
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.
Abstrakt:
Poľovníctvom sa rozumie súhrn činností zameraných na trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov; je súčasťou kultúrneho dedičstva, tvorby a ochrany životného prostredia. Práca sa zameriava na legislatívu práva a výkonu poľovníctva ako súhrnu práv a povinností zver predovšetkým cieľavedome chovať, chrániť a loviť ju, poľovnícke hospodárenie, zakázané spôsoby lovu, ochranu a zlepšovanie životných podmienok zveri, (voľne žijúca zver je náchylná na choroby, ktoré nemožno liečiť, aktuálna je choroba diviačej zveri, ktorá ju prenáša na domáce zvieratá, čím sú ohrozovaní občania SR, vydané sú nariadenia a opatrenia na zastavenie šírenia tohto stavu, v niektorých oblastiach Slovenska je poľovná zver premožená, i poľnohospodári musia aktívne pracovať na opatreniach, ktoré budú minimalizovať škody). Ďalej sa práca zameriava na štátny dozor v poľovníctve a na výkon pôsobností vybraných orgánov štátnej správy na úseku poľovníctva v oblasti priestupkov a iných správnych deliktov na úseku poľovníctva a zhodnocuje ich vo vybranom časovom horizonte.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.