Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Trestnoprávna ochrana životného prostredia v SR
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.
Abstrakt: Právo na ochranu životného prostredia patrí medzi základné ľudské práva a slobody, ale v súčasnosti s rozvojom civilizácie narastá vo veľkej, spoločensky nežiadúcej miere aj znečisťovanie a poškodzovanie životného prostredia. Účinná starostlivosť o životné prostredie vo vidieckej krajine zahŕňa okrem iného aj zabezpečenie ochrany určeným druhom voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov, vôd a ovzdušia. Je zabezpečená aj trestnoprávnymi prostriedkami. Práca sa zameriava na charakteristiku životného prostredia, analýzu jednotlivých jeho zložiek, analýzu z hľadiska trestnoprávneho, monitoruje a vyhodnocuje enviromentálnu trestnú činnosť v podmienkach vybraného regiónu v sledovanom časovom horizonte.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.