Prehľad vypísaných tém - Katedra ekonomiky (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Faktory ziskovosti vybraného podnikateľského subjektu
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra ekonomiky - FEM
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Abstrakt:
Cieľom DP je analýza vybraných faktorov ziskovosti vo vybranom podnikateľskom subjekte. Dosiahnutý výsledok hospodárenia je výsledným ukazovateľom efektívnosti a výkonnosti podniku. Zisk bude analyzovaný z pohľadu hospodárskej a finančnej činnosti podniku vo vzťahu k štruktúre výnosov a nákladov v súlade s ich reálnym vyčíslením v podvojnom účtovníctve.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia