Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Zhodnotenie hospodárskeho vývoja vybraného členského štátu EÚ
Stav tématu: schváleno (Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Marián Kováčik, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Ústav:
Katedra európskych politík (FEŠRR)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: Bronislava Bellová
Abstrakt:
Od vzniku hospodárskych spoločenstiev museli všetky členské štáty súčasnej Európskej únie prejsť určitým hospodárskym vývojom. Medzi členskými štátmi a ich regiónmi existovali hospodárske a sociálne rozdiely, ktoré sa členovia snažili odstrániť. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť ekonomický vývoj vybranej krajiny EÚ a určiť hlavné hnacie sily, ktoré pomohli dosiahnuť ciele stanovené vládou. Cieľ je možné dosiahnuť analýzou vybraných sociálnych a ekonomických ukazovateľov a štúdiom vývoja hospodárskej politiky v tejto krajine.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení