Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Zhodnotenie hospodárskeho vývoja vybraného členského štátu EÚ
State of topic:
approved (Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Marián Kováčik, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Institute: Department of EU Policies - FESRD
Max. no. of students:
--
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary: Od vzniku hospodárskych spoločenstiev museli všetky členské štáty súčasnej Európskej únie prejsť určitým hospodárskym vývojom. Medzi členskými štátmi a ich regiónmi existovali hospodárske a sociálne rozdiely, ktoré sa členovia snažili odstrániť. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť ekonomický vývoj vybranej krajiny EÚ a určiť hlavné hnacie sily, ktoré pomohli dosiahnuť ciele stanovené vládou. Cieľ je možné dosiahnuť analýzou vybraných sociálnych a ekonomických ukazovateľov a štúdiom vývoja hospodárskej politiky v tejto krajine.

There are no limitations of the topic