Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Zhodnotenie hospodárskeho vývoja vybraného členského štátu EÚ
Stav témy:
schválené (Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Ústav: Katedra európskych politík - FEŠRR
Max. počet študentov:--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Od vzniku hospodárskych spoločenstiev museli všetky členské štáty súčasnej Európskej únie prejsť určitým hospodárskym vývojom. Medzi členskými štátmi a ich regiónmi existovali hospodárske a sociálne rozdiely, ktoré sa členovia snažili odstrániť. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť ekonomický vývoj vybranej krajiny EÚ a určiť hlavné hnacie sily, ktoré pomohli dosiahnuť ciele stanovené vládou. Cieľ je možné dosiahnuť analýzou vybraných sociálnych a ekonomických ukazovateľov a štúdiom vývoja hospodárskej politiky v tejto krajine.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia