Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Zhodnotenie hospodárskeho vývoja vybraného členského štátu EÚ
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Marián Kováčik, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Ústav:
Katedra európskych politík - FEŠRR
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Bronislava Bellová
Abstrakt:
Od vzniku hospodárskych spoločenstiev museli všetky členské štáty súčasnej Európskej únie prejsť určitým hospodárskym vývojom. Medzi členskými štátmi a ich regiónmi existovali hospodárske a sociálne rozdiely, ktoré sa členovia snažili odstrániť. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť ekonomický vývoj vybranej krajiny EÚ a určiť hlavné hnacie sily, ktoré pomohli dosiahnuť ciele stanovené vládou. Cieľ je možné dosiahnuť analýzou vybraných sociálnych a ekonomických ukazovateľov a štúdiom vývoja hospodárskej politiky v tejto krajine.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia