Prehľad vypísaných tém - Katedra ekonomiky (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Ekonomické zhodnotenie,nákladov,výnosov a VH,vo vybranom podnikateľskom subjekte
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Magdaléna Laurová, CSc.
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra ekonomiky - FEM
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Náklady,výnosy,VH,súvaha,výkaz ziskov a strát,finančná analýza ex post


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-EKP ekonomika podniku
B-MAP manažment podniku

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.