Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Inovatívne prístupy k výskumu a marketingu vína
State of topic:
approved (doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Marketing and Trade - FEM
Max. no. of students:1
Proposed by: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Summary:
Práca sa zaoberá skúmaním inovatívnych prístupov k výskumu a marketingu vína, ako je moderný výskum formou neurozobrazovacích metód alebo využitie moderných foriem marketingovej komunikácie

There are no limitations of the topic