Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Zhodnotenie manažérskych funkcií v vybranom podniku
State of topic:
approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Management - FEM
Max. no. of students:
2
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Summary: Manažment je procesom plánovania, organizovania, vedenia ľudí a kontroly, ktorý vedie k dosiahnutiu stanovených cieľov. Proces manažmentu pozostáva z viacerých činností, ktoré sú charakterizované ako manažérske funkcie. Je potrebné poznať ich presný význam a aplikovať ich v podnikovom riadení. Cieľom práce je zhodnotiť, ako sú jednotlivé manažérske funkcie v danom podniku uplatňované. Zároveň pôjde o identifikovanie slabých a silných stránok v procese manažmentu a prezentovanie návrhov na jeho zlepšenie.

There are no limitations of the topic