Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zhodnotenie manažérskych funkcií v vybranom podniku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko: Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Abstrakt: Manažment je procesom plánovania, organizovania, vedenia ľudí a kontroly, ktorý vedie k dosiahnutiu stanovených cieľov. Proces manažmentu pozostáva z viacerých činností, ktoré sú charakterizované ako manažérske funkcie. Je potrebné poznať ich presný význam a aplikovať ich v podnikovom riadení. Cieľom práce je zhodnotiť, ako sú jednotlivé manažérske funkcie v danom podniku uplatňované. Zároveň pôjde o identifikovanie slabých a silných stránok v procese manažmentu a prezentovanie návrhov na jeho zlepšenie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia