Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Hospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020
Stav témy:
schválené (Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra európskych politík - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Marián Kováčik, PhD.
Abstrakt: Snahy o zlepšenie ekonomickej situácie členských štátov EÚ z globálneho hľadiska sú známe už od počiatkov Európskych spoločenstiev. V roku 2000 predstavitelia EÚ schválili Lisabonskú stratégiu, ktorej cieľom bolo zvýšenie konkurencieschopnosti a tvorba najdynamickejšej poznatkovo orientovanej ekonomiky sveta založenej na udržateľnom raste. Tento ambiciózny cieľ nebol dosiahnutý a tak v roku 2010 Európska rada schvália stratégiu Európa 2020, ktorej cieľom je koordinácia hospodárskych politík a aktivít s cieľom dosiahnutia ekonomického rastu a zamestnanosti do roku 2020. Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie ekonomického vývoja SR prostredníctvom indikátorov stratégie Európa 2020 v oblasti ekonomického rastu, sociálnej a environmentálnej oblasti.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.