Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Aktuálne trendy a riziká v slovenskom bankovom sektore
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Tatiana Bencová, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Ing. Tatiana Bencová, PhD.
Summary:
Bankový systém je stabilný, ak je schopný plniť základné funkcie a zároveň čeliť významným šokom aj v čase krízy. V danom kontexte je dôležité pravidelne analyzovať vývoj bankového systému a identifikovať prítomnosť a úroveň rizík, ktoré sú s týmto vývojom spojené. V práci sa pod pojmom finančné riziko bude chápať riziko v logike Bazilej III, teda úverové riziko, trhové riziko, operačné riziko a riziko likvidity. Nadmerný nárast relatívneho ukazovateľa medziročného rastu úverov poskytnutých domácnostiam na Slovensku ide ruka v ruke s úrovňou zadlženosti slovenských domácností. Medziročný rast priemernej ceny bytov v krajských mestách na Slovensku je spätý s vyššími úvermi na bývanie, resp. hypotekárnymi úvermi. Cieľom diplomovej práce je poukázať nielen na trendy v slovenskom bankovom sektore, ale zamerať sa predovšetkým na riziká vyplývajúce z nadmernej zadlženosti slovenských domácností v porovnaní s inými krajinami eurozóny a súčasne analyzovať vývoj kapitálovej primeranosti slovenského bankového sektora. Diplomová práca ponúkne aktuálny pohľad na vývoj bankového sektora v poslednom roku a zhodnotí prítomnosť rizík v bankovom sektore z pohľadu finančnej stability.

There are no limitations of the topic