Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Bazilejské dohody o kapitáli a kapitálová primeranosť bánk v SR
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Tatiana Bencová, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Ing. Tatiana Bencová, PhD.
Summary:
Finančná kríza odhalila viaceré nedostatky v oblasti bankového podnikania. Za hlavné dôvody tejto nepriaznivej situácie je možné považovať to, že viaceré banky nedisponovali dostatočným množstvom vlastného kapitálu, umelo navyšovali svoje bilancie voči kapitálu (tzv. pákový pomer) a často mali viazané krátkodobé zdroje v dlhodobých aktívach, čo malo za následok ich nízku likviditu na trhu. Prekonať časy finančnej krízy a nastoliť stabilitu finančných inštitúcií je hlavným cieľom implementácie smernice Basel III. Tejto smernici, však predchádzali smernice Basel I a jej dodatok a Basel II, ktoré sa líšia v chápaní dimenzií finančného rizika. Cieľom diplomovej práce je popísať jednotlivé smernice, ich vývoj a implementáciu so zameraním na analýzu smernice Basel III v prostredí slovenských komerčných bánk. Súčasťou cieľa bude zhodnotenie vývoja kapitálovej primeranosti bánk pôsobiacich v SR.

There are no limitations of the topic