Prehľad vypísaných tém - Katedra financií (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Bazilejské dohody o kapitáli a kapitálová primeranosť bánk v SR
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Tatiana Bencová, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko: Katedra financií - FEM
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Finančná kríza odhalila viaceré nedostatky v oblasti bankového podnikania. Za hlavné dôvody tejto nepriaznivej situácie je možné považovať to, že viaceré banky nedisponovali dostatočným množstvom vlastného kapitálu, umelo navyšovali svoje bilancie voči kapitálu (tzv. pákový pomer) a často mali viazané krátkodobé zdroje v dlhodobých aktívach, čo malo za následok ich nízku likviditu na trhu. Prekonať časy finančnej krízy a nastoliť stabilitu finančných inštitúcií je hlavným cieľom implementácie smernice Basel III. Tejto smernici, však predchádzali smernice Basel I a jej dodatok a Basel II, ktoré sa líšia v chápaní dimenzií finančného rizika. Cieľom diplomovej práce je popísať jednotlivé smernice, ich vývoj a implementáciu so zameraním na analýzu smernice Basel III v prostredí slovenských komerčných bánk. Súčasťou cieľa bude zhodnotenie vývoja kapitálovej primeranosti bánk pôsobiacich v SR.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia