Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Dopad implementácie smernice Basel III na bankový sektor
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Tatiana Bencová, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Finance - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Finančná kríza zasiahla finančné trhy na celom svete a veľmi rýchlo sa preniesla aj do európskeho sektoru bankovníctva a finančníctva. Banky začali pociťovať problémy v oblasti likvidity a kapitálovej primeranosti. Postupne sa ukázalo, že pravidlá kapitálovej primeranosti nastavené smernicou Bazilej II nie sú postačujúce a bolo by vhodné daný koncept rozšíriť a inovovať. Bazilejský výbor preto vydal nové pravidlá Bazilej III, ktoré uvádzajú podrobnosti o globálnych regulačných štandardoch kapitálovej primeranosti bánk a likvidity. Nové pravidlá stanovujú vyšší a kvalitnejší kapitál pre banky, lepšie pokrytie rizík, zavádzajú pákový pomer, opatrenia na podporu vybudovania kapitálu, ktorý sa môže čerpať v krízových obdobiach, a zavedenie globálnych štandardov likvidity. Cieľom diplomovej práce bude analyzovať vplyv implementácie smernice Basel III na bankový sektor v krajinách eurozóny s osobitným zreteľom na Slovenko. Súčasťou cieľa bude popísať požiadavky na zvýšenie kapitálových požiadaviek rámca Bazilej III a popis vývoja sadzieb jednotlivých vytvorených vankúšov (kapitálový konzervatívny vankúš, proticyklický vankúš a vankúš na krytie systémového rizika) ako aj výšku tlmiacej rezervy pre vybrané komerčné banky pôsobiace v SR.

There are no limitations of the topic