Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Kapitálová primeranosť bánk v eurozóne
State of topic: approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary: Kapitálová primeranosť bánk v EÚ je v súčasnosti regulovaná smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (prepracované znenie). Finančná kríza, ktorá sa prejavovala v európskom finančnom sektore predovšetkým v rokoch 2008 a 2009, odhalila nedostatky v oblasti bankového podnikania. V zásade existujú tri hlavné dôvody tejto nepriaznivej situácie. Prvým z nich je, že viaceré banky nedisponovali dostatočným množstvom kapitálu. Druhým je, že niektoré banky z dôvodu dodržania podmienok kapitálovej primeranosti umelo navršovali svoje bilancie voči kapitálu (tzv. pákový pomer) využívaním podsúvahových nástrojov. Tretím dôvodom je viazanosť krátkodobých zdrojov v dlhodobých aktívach, čo výsledkom bola ich nízka likvidita na trhu. Tieto dôvody vyústili k stanoveniu nových pravidiel kapitálovej primeranosti bánk v eurozóne. Cieľom bakalárskej práce je popis nových kapitálových požiadaviek na komerčné banky v eurozóne so zreteľom na porovnanie výšky kapitálovej primeranosti vo vybraných krajinách eurozóny.

There are no limitations of the topic