Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Systém ochrany vkladov v Slovenskej republike
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Finance - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Ing. Tatiana Bencová, PhD.
Summary:
Fond ochrany vkladov bol zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Fond nie je štátnym fondom a nie je financovaný zo štátneho rozpočtu. Fond je zo zákona poverený zabezpečovaním a výkonom činností súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb, uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk , ktoré sú účastníkmi systému ochrany vkladov v Slovenskej republike. Povinnosť zúčastniť sa na ochrane vkladov vzniká banke alebo pobočke zahraničnej banky dňom prijatia prvého zákonom chráneného vkladu. Zákonnými zmenami boli upravené podmienky financovania systému ochrany vkladov, predovšetkým príspevky od komerčných bánk. Cieľom bakalárskej práce bude popis systému ochrany vkladov v Slovenskej republike so zameraním sa na výšku príspevkov podľa novej metodiky výpočtu a zdroje financovania Fondu na ochranu vkladov v Slovenskej republike. Súčasťou cieľa bude porovnanie so systémom ochrany vkladov v USA a vyvodenie vlastných záverov z danej komparácie.

There are no limitations of the topic