Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vývoj a perspektívy bankopoisťovníctva v Slovenskej republike
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Finance - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Koncom 70. rokov sa potreba rozšírenia a inovácie produktového portfólia tradičného bankového trhu stala podnetom pre vznik bankopoisťovní ako univerzálneho poskytovateľa finančných služieb. Spolupráca bánk a poisťovní vznikla vďaka novelizácii zákona o bankách v roku 1999, ktorá bankám umožnila rozšíriť ich predmet činnosti aj o sprostredkovanie predaja poistných produktov. V rokoch 2000 a 2001 začali banky vrátane tých, ktoré založili vlastné poisťovne reálne spolupracovať s poisťovacími inštitúciami. Od daného míľnika môžeme datovať prudký vývoj a predaj bankopoistných produktov v Slovenskej republike. Vzájomné prepojenie banky ako sprostredkovateľa a poisťovne ako poskytovateľa poistenia zahŕňa výhody oboch sektorov, t.j. sektora bankových služieb a sektora poistenia. Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť vznik a vývoj bankopoisťovníctva, možnosti vstupu do bankopoistenia a zhrnutie výhod a nevýhod bankopoistných produktov pre banku, poisťovňu a klienta. Súčasťou cieľa je popis bankopoistných produktov ponúkaných vo vybranej banke.

There are no limitations of the topic