Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
1. Zhodnotenie výhod a nevýhod bankopoistných produktov v Slovenskej republike
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Tatiana Bencová, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Finance - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary: Vzájomné prepojenie banky ako sprostredkovateľa a poisťovne ako poskytovateľa poistenia zahŕňa výhody oboch sektorov, t.j. sektora bankových služieb a sektora poistenia. Banka dáva k dispozícii svoju distribučnú sieť pre ponuku poistných produktov a zároveň rieši problém efektívnej primárnej distribučnej siete. Poisťovňa ponúka komerčnej banke skúsenosti pri vývoji a vzniku nových produktov, ktoré majú nadväznosť na tradičné bankové produkty. Vývoj bankopoistných produktov je pomerne aktuálna téma vzhľadom k trendom, ktoré daný sektor v posledných rokoch ponúka. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie výhod a nevýhod poskytnutia bankopoistných produktov pre banku, poisťovňu a samotného klienta. V rámci zadefinovaného cieľa budú v práci vybrané a zhodnotené bankopoistné produkty vo vybranej banke pôsobiacej na slovenskom trhu.

There are no limitations of the topic