Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Hodnotenie finančného zdravia vybraného poľnohospodárskeho podniku s využitím predikčných modelov
State of topic: approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Historicky najstarším cieľom podnikania je maximalizácia zisku. Hlavným predpokladom pre jeho naplnenie je dosahovanie prosperity a zdravé fungovanie. Zavedenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky, odozvy globálnej hospodárskej krízy, dynamika a neistota ekonomického prostredia, neustále legislatívne zmeny v dotačnej politike, klimatické zmeny a celkový trend úpadku slovenského poľnohospodárskeho sektora kladú osobitné nároky na manažment poľnohospodárskych podnikov z hľadiska zabezpečenia primeranej finančnej situácie, udržania prosperity a konkurencieschopnosti podniku. Spomínané skutočnosti ako aj potreba predikcie možných finančných ťažkostí v budúcnosti vedú k nutnosti kvalitného a pernamentného hodnotenia finančného zdravia poľnohospodárskych podnikov. Finančno ekonomická analýza poľnohospodárskeho podniku pomocou absolútnych, rozdielových a pomerových ukazovateľov bude doplnená o vybrané predikčné modely, ako napr. Index bonity, Altmanov index, Tafflerov index, Tamariho model, Kralickov Quicktest a modely špecificky skonštruované modely vhodné pre poľnohospodárske podniky, ako Chrastinovej CH index a Gurčíkov G index. Práca bude okrem analýzy obsahovať aj porovnanie ukazovateľov s ukazovateľmi odvetvia podľa SK NACE. Cieľom diplomovej práce je finančno ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho podniku pomocou vyššie uvedených metód a porovnanie s ukazovateľmi odvetvia. Práca bude zároveň obsahovať návrhy a odporúčania na možné zlepšenia vo vybraných ukazovateľoch.

There are no limitations of the topic