Prehľad vypísaných tém - Katedra financií (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Hodnotenie finančného zdravia vybraného poľnohospodárskeho podniku s využitím predikčných modelov
Stav témy: schválené (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra financií - FEM
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Ing. Tatiana Bencová, PhD.
Abstrakt:
Historicky najstarším cieľom podnikania je maximalizácia zisku. Hlavným predpokladom pre jeho naplnenie je dosahovanie prosperity a zdravé fungovanie. Zavedenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky, odozvy globálnej hospodárskej krízy, dynamika a neistota ekonomického prostredia, neustále legislatívne zmeny v dotačnej politike, klimatické zmeny a celkový trend úpadku slovenského poľnohospodárskeho sektora kladú osobitné nároky na manažment poľnohospodárskych podnikov z hľadiska zabezpečenia primeranej finančnej situácie, udržania prosperity a konkurencieschopnosti podniku. Spomínané skutočnosti ako aj potreba predikcie možných finančných ťažkostí v budúcnosti vedú k nutnosti kvalitného a pernamentného hodnotenia finančného zdravia poľnohospodárskych podnikov. Finančno ekonomická analýza poľnohospodárskeho podniku pomocou absolútnych, rozdielových a pomerových ukazovateľov bude doplnená o vybrané predikčné modely, ako napr. Index bonity, Altmanov index, Tafflerov index, Tamariho model, Kralickov Quicktest a modely špecificky skonštruované modely vhodné pre poľnohospodárske podniky, ako Chrastinovej CH index a Gurčíkov G index. Práca bude okrem analýzy obsahovať aj porovnanie ukazovateľov s ukazovateľmi odvetvia podľa SK NACE. Cieľom diplomovej práce je finančno ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho podniku pomocou vyššie uvedených metód a porovnanie s ukazovateľmi odvetvia. Práca bude zároveň obsahovať návrhy a odporúčania na možné zlepšenia vo vybraných ukazovateľoch.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia