Prehľad vypísaných tém - Katedra biotechniky zelene (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Výskyt jarabiny oskorušovej v katastri obcí Beckov, Kočovce a Nová Ves
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Ladislav Bakay, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biotechniky zelene - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ladislav Bakay, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce bude zhodnotiť výskyt jarabiny oskorušovej v katastri obcí Beckov, Kočovce a Nová Ves. Jedince budú zamerané pomocou GPS a vykonajú sa základné dendrometrické merania ako výška, obvod kmeňa, priemet koruny a tvar plodov. Výsledkom je mapový podklad výskytu jarabiny oskorušovej vo vybraných katastrálnych územiach.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ZBC záhradníctvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.