Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Elektronizácia verejnej správy: občan versus eGovernment
Stav témy:
schválené (Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra európskych politík - FEŠRR
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce je zhodnotiť stav v oblasti elektronizácie verejnej správy v podmienkach Slovenska. Teoretická časť práce bude zameraná na teoretické východiská elektronizácie verejnej správy, vrátane prezentácie kľúčových pojmov, právnych predpisov, ktoré túto oblasť vymedzujú. Praktická časť práce bude venovaná prezentácii výsledkov vlastného empirického prieskumu technikou dotazníka zameraného na využívanie elektronických služieb verejnej správy vo vzťahu k občanovi. Záverečná časť práce poukáže na pozitíva a negatíva, úskalia a možnosti ďalšieho rozvoja elektronizácie verejnej správy.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRPS regionálny rozvoj a politiky EÚ
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.