Prehľad vypísaných tém - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Biouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôd
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2020/2021
Navrhol:
Abstrakt:
Posudenie efektu biouhlia na pôdne vlastnosti intenzívne využívaných pôd

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia