Prehľad vypísaných tém - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra hnedozemi ovplyvnená pridaním biouhlia
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2020/2021
Navrhol: doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.
Abstrakt:
porovnanie efektu rôznych dávok a reaplikácie biouhlia na zmeny pôdnych vlastností

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia