Prehľad vypísaných tém - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozeme
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov:--
Akademický rok:2020/2021
Navrhol:
Abstrakt: porovnanie efektu rôznych dávok biouhlia a dusíka na zmeny pôdnych vlastností hnedozeme

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia