Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Systém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Podrečany a Tomášovce
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Žaneta Pauková, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra regionálnej bioenergetiky - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Žaneta Pauková, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je analyzovať a zhodnotiť úroveň nakladania s komunálnym odpadom vo vybraných obciach v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Na základe výsledkov práce navrhnúť opatrenia zabezpečujúce zlepšenie súčasného stavu nakladania s komunálnom odpadom triedením. Parciálnym cieľom je analyzovať záujem obyvateľov o separovaný zber a zistiť mieru informovanosti občanov o problematike odpadového hospodárstva dotazníkovým prieskumom.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.