Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Požiadavky na technické parametre a prevádzku manipulačnej techniky pre servisné útvary
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Fakulta:
Technická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra dopravy a manipulácie - TF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Abstrakt: Charakteristika manipulačných činností v servisných útvaroch. Požiadavky na vybavenie jednotlivých pracovísk manipulačnou technikou, ich technické parametre a bezpečnosť prevádzky. Druhy a typy manipulačnej techniky vo vybranom servisnom útvare, rozdelenie podľa jednotlivých pracovísk i druhov vozidiel. Experimentálne overenie technických parametrov vybraného manipulačného zariadenia, požiadavky na bezpečnosť, posúdenie dodržiavania bezpečnostných predpisov na pracovisku. Odporúčania pre ďalšiu činnosť.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-KBI kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.