Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Fyziologické princípy pestovania plodín v skleníkových kultúrach
Stav témy: schválené (prof. Ing. Marián Brestič, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
Abstrakt: Hydroponické pestovanie rastlín skleníkovým spôsobom. Zabezpečenie špecifických mikroklimatických aj pôdnych podmienok pre pestovanie kultúr v skleníku, špecifiká kvantity a kvality svetla, regulácia teploty, CO2 a výživy pre optimálny rast a produkciu plodín. Zefektívňovanie pestovania pri dodržiavaní fyzilogických princípov fotosyntézy, rastu a tvorby produkcie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia