Prehľad vypísaných tém - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Softvér pre výpočet a grafické zobrazenie p - V diagramov
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie - TF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Abstrakt: V teoretickej časti diplomovej práce je pozornosť venovaná základným poznatkom z oblasti technickej termodynamiky. Taktiež je v tejto časti popísaná teória pracovných obehov piestových spaľovacích motorov. Vlastná práca je zameraná na návrh softvéru pre výpočet a grafické zobrazenie ideálnych pracovných obehov. Navrhnutý softvér umožní na základe vstupných parametrov vypočítať teoretickú účinnosť ideálneho obehu, stavy pracovnej látky v charakteristických bodoch p – V diagramu, celkový výkon spaľovacieho motora, krútiaci moment ako aj stredný efektívny tlak.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ADI automobilové dopravné systémy

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.