Prehľad vypísaných tém - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Sledovanie emisného stavu motorového vozidla so vznetovým motorom z pohľadu tvorby oxidov dusíka a súčiniteľa absorpcie
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie - TF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá meraním emisií NOx a súčiniteľa absorpcie na vozidle vybavenom vznetovým spaľovacím motorom. Teoretická časť práce popisuje tvorbu a horenie zmesi u vznetových spaľovacích motorov, vznik emisií a možnosti ich znižovania. V tejto časti sú popísané metódy sledovania emisného stavu vozidiel so vznetovým motorom. V praktickej časti diplomovej práce sú uskutočnené merania emisií NOx a súčiniteľa absorpcie na vybranom vozidle. V závere sú zhodnotené dosiahnuté výsledky z uskutočnených meraní.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ADI automobilové dopravné systémy

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.