Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Monitorovanie emisného stavu vznetového spaľovacieho motora pri meniacom sa zaťažení
State of topic: approved (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of Transport and Handling - TF
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá meraním emisného stavu vznetového spaľovacieho motora pri meniacom sa zaťažení. Teoretická časť diplomovej práce sa zaoberá meraním emisii a možnosťami merania počtu nanočastíc vo výfukových plynoch vznetového spaľovacieho motora. V praktickej časti diplomovej práce sú uskutočnené merania súčiniteľa absorpcie a nanočastíc pri meniacom sa zaťažení podľa navrhnutej metodiky merania. V závere sú zhodnotené dosiahnuté výsledky z uskutočnených meraní.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ASI Automotive Transport Systems

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.