Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Formovanie produkčného procesu slnečnice ročnej prostredníctvom aplikácie stimulačne pôsobiacich látok (denná forma)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2020/2021
Navrhol: doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
Abstrakt: Dizertačná práca bude riešená prostredníctvom maloparcelkových polyfaktorových pokusov. Vytýčené ciele experimentu, po stránke technologickej a analytickej, budú zohľadňovať skutočné možnosti riešiteľských pracovísk. V experimente budú posudzované: - produkčne diferencované skupiny hybridov, - rôzne dávky a termíny aplikácie biologicky aktívnych látok a listových hnojív, - redukcia rastlín v priebehu vegetačného obdobia, základné úrodotvorné prvky, úroda nažiek, obsah tukov, - intenzita výskytu chorôb a škodcov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-SRP špeciálna rastlinná produkcia