Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Webové stránky ako súčasť komunikačného mixu obcí SR
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
Abstrakt: Z pohľadu marketingu územia kľúčovým nositeľom rozvoja územia sú orgány územnej samosprávy, ktoré by v závislosti od kompetencií mali spravovať územia ako celok, zabezpečiť rast blahobytu obyvateľov a podnikateľov, vytvárať konkurencieschopné prostredie, atď. Marketing územia môže k naplneniu tohto cieľa prispieť, pretože ponúka metódy a nástroje na zabezpečenie rozvoja územia. Cieľom záverečnej práce je posúdiť efektívnosť webových stránok vybraných obcí SR a ich vplyv na sociálny či ekonomický rozvoj.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.