Summary of topics offered - Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Vplyv vermikompostu a dážďoviek na parametre pôdy, rast a úrodu plodín (D)
State of topic:
approved (prof. Ing. Peter Kováčik, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition - FAaFR
Max. no. of students:
--
Academic year:2020/2021
Proposed by: prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
Summary:
Zistenie vplyvu aplikácie vermikompostu (rôznych dávok) a rôzneho počtu dážďoviek na vybrané fyzikálne, chemické a biologické parametre pôdy a na pestované rastliny. Realizácia práce prispeje k zvýšeniu úrodnosti pôd, výšky a kvality úrod pestovaných rastlín, umožní farmárom cielene determinovať fyzikálne, chemické a biologické parametre pôd, ale aj niektoré kvalitatívne parametre pestovaných rastlín, zníži potrebu mechanických zásahov do pôdy.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-AVR Agrochemistry and Plant Nutrition