Přehled vypsaných témat - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Možnosti využitia genetických zdrojov technických plodín pestovaných v kontaminovaných oblastiach E
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2020/2021
Navrhl:
Abstrakt:
Kontaminácia pôd ťažkými kovmi, rezíduami po pesticídoch je v súčasnosti veľkým a aktuálnym problémom. Pestovaním vybraných technických plodín v týchto oblastiach je možné tento problém čiastočne vyriešiť. Technické plodiny, ako je napríklad ľan siaty (L. usitatissimum L.) a konopa siata (C. sativa L.) sú známe svojimi fytoremediačnými vlastnosťami. Avšak samotný znak fytoremediácie nie je riešením kým sa nenájde spôsob následného využitia kontaminovaného biologického materiálu. Preto charakterizáciou a hodnotením genetických zdrojov je možné nájsť znaky a vlastnosti, ktoré by pre tento typ využívania vyhovovali. Taktiež je dôležité sledovať vplyv kontaminácie pôdy na celkový vývin rastliny, ako aj na znaky, ktoré sú významné pre ďalšie využitie. Súčasné ciele sú orientované na jednej strane na determináciu genetického materiálu, ktorý je významným akumulátorom a na druhej strane na hľadanie genetických zdrojov, ktoré sú rezistentné voči kontaminácii.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-SRP špeciálna rastlinná produkcia