Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Zmeny fyzikálno-chemických vlastností tukov vplyvom ich skladovania
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Haščík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov - FBP
Max. počet študentov:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Med je látka, ktorá je produkovaná včelami (Apis mellifera) z nektáru rastlín, zo sekrétov živých častí rastlín alebo z výlučkov hmyzu cicajúceho živé časti rastlín, ktorý včely zbierajú, pretvárajú a obohacujú vlastnými špecifickými látkami, ukladajú, zahusťujú, uskladňujú a ponechávajú v plástoch, aby vyzrel. Fyzikálne a chemické požiadavky na med umiestňovaný na trh ustanovuje príloha Vyhlášky č. 41/2012. Cieľom práce bude komerčne ponúkaný med posúdiť v súlade s vyhláškou počas skladovania.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TNI technológia potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.