Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Využívanie prvkov biohospodárstva a eko-inovácií v európskych krajinách
State of topic: approved (prof. Ing. Zlata Sojková, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Social Science - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2020/2021
Proposed by:
Summary:
Pojmy bioekonomika/biohospodárstvo a eko-inovácie súvisia s udržateľným rastom globálnej ekonomiky a označujú preferované riešenia smerujúce na jednej strane k zabezpečeniu sociálno-ekonomického rastu a udržateľnosti a na strane druhej k stabilite životného prostredia. EÚ je jedným z najambicióznejších zoskupení, ktoré sa venujú politike udržateľného rozvoja, zeleného rastu a všetkým témam, ktoré sú spojené s ekonomickým rozvojom v čo najväčšej harmónii so životným prostredím. Pri porovnaní zamestnanosti a obratu v oblasti biohospodárstva v EÚ-27 je jasne viditeľný rozdiel predovšetkým medzi západnými krajinami a krajinami východnej Európy. Väčšina regiónov strednej a východnej Európy vykazuje strednú alebo nízku úroveň biohospodárskej vyspelosti. Cieľom práce je: 1. analýza zainteresovaných strán a aktérov vo vybraných regiónoch a určenie ich kľúčových predstaviteľov, charakteristika potrieb a očakávaní zainteresovaných strán a aktérov súvisiacich s biohospodárstvom a eko-inováciami; 2. analýza bioekonomického potenciálu regiónov založená na charakterizovaní súčasnej situácie regiónov prostredníctvom súboru kľúčových faktorov a indikátorov (hlavné aspekty biohospodárstva a eko-inovácií); 3. porovnanie situácie v západoeurópskych regiónoch a vybraných regiónoch v krajinách strednej a východnej Európy, z ktorých vyplynú odporúčania opatrení na vytvorenie vhodného modelu regionálneho biohospodárstva. Metodologický prístup bude založený na triangulácii metód a zdrojov. Primárne údaje sa budú získavať pomocou dotazníkov a rozhovorov, návrhu stromu problémov, fokusových skupín a brainstormingu. Sekundárne údaje sa získajú najmä z Eco-innovation Score Board (Hodnotiaca tabuľka ekologických inovácií) s použitím indexu ekologických inovácií a tiež z ďalších existujúcich zdrojov a relevantných materiálov (dokumenty, databázy atď.). Záverečným hodnotiacom krokom bude SWOT analýza s cieľom identifikovať hlavné prínosy a výzvy v biohospodárstve a využívaní ekologických inovácií v sledovaných regiónov.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EPP Economics and Management of Agriculture and Food Processing