Prehľad vypísaných tém - Katedra biotechniky zelene (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Zhodnotenie kvality zelene v obci Bernolákovo
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra biotechniky zelene - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
V rámci bakalárskej práce sa študent zameria na zhodnotenie plôch zelene v obci s využitím ukazovateľov hodnotenia kvality polyfunkčnej zelene (Hrubík, 2002) a záhradno-architektonické zhodnotenie drevín. Výsledkom práce bude analýza súčasného stavu zelene v obci s odporúčaniami na zvýšenie jej funkčnosti.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ZBC záhradníctvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.