Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Eko-inovačná kapacita podnikov na Slovensku
State of topic:
approved (Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:2020/2021
Proposed by: prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Summary:
Eko-inovácie sú významné riešenia udržateľného rastu hospodárenia podnikov a ochrany životného prostredia. V teoretických prístupoch sa chápu ako úspora materiálov a energie, zavádzanie nových produktov, služieb, biznis modelov a otváranie nových trhov. Z hľadiska životného prostredia sú dôležité pre udržateľný manažment prírodných zdrojov, v rámci boja proti klimatickým zmenám a zlepšenia biodiverzity, či ekosystémov. Zo spoločenského hľadiska majú význam najmä pre zlepšenie kvality života a tvorbu udržateľných pracovných miest. Cieľom dizertačnej práce je identifikácia možností finančných nástrojov, ktoré je možné využiť na podporu eko-inovácií v podmienkach slovenských podnikov získaných na úrovni EÚ ako aj na národnej úrovni. Poukáže na sektory, v ktorých je možné eko-inovácie zavádzať ako prostriedok kreativity a konkurencie podnikov. Dizertačná práca bude na základe vstupných dát získaných z podnikov poľnohospodárskej prvovýroby a potravinárstva predikovať účinnosť inovačných zmien na konkurencieschopnosť podnikov a inovačný potenciál najmä z hľadiska návratnosti investícií do inovácií, ziskovosti produktu inovácie, úsporu nákladov inovácie a tvorby pridanej hodnoty. V práci budú využité vhodné ekonomické, štatistické, resp. ekonometrické metódy.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EMP Business Economics and Management