Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Faktory konkurencieschopnosti slovenských podnikov
State of topic:
approved (Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2020/2021
Proposed by:
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Summary:
Podnik je ovplyvňovaný množstvom rôznorodých faktorov. V súvislosti s ekonomickým vývojom musia podniky stále vylepšovať svoje schopnosti a formy konkurovania. Rast konkurencieschopnosti podniku je vo veľkej miere predurčený oborom podnikania a charakterom produkcie, ako aj radom ďalších mikroekonomických a makroekonomických faktorov . Hlavným cieľom výskumu bude identifikovať najdôležitejšie faktory konkurencieschopnosti podnikov podnikajúcich na Slovensku, zapísaných v slovenskom obchodnom registri. Dotazníkovým prieskumom budú oslovené najvýznamnejšie podniky zaradené do rebríčka Trend 200. Ide o podniky s najvyšším ročným obratom a rozhodujúcim vplyvom na slovenskú ekonomiku a medzinárodný obchod. Jedným z významných faktorov je aj miera využívania moderných technológií a úroveň výrobkovej inovácie. Pri riešenie úlohy využijeme Business Competitivness Index ( BCI ) pozostávajúci z Indexu podnikovej činnosti a stratégie a Indexu kvality


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EMP Business Economics and Management