Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Environmentálny manažment vo vybranom súbore podnikateľských subjektov Slovenska
State of topic: approved (Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Management - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2020/2021
Proposed by:
Summary:
Ochrana životného prostredia patrí v súčasnosti k najdôležitejším úlohám celej spoločnosti. Dotýka sa všetkých ľudí, ale aj obchodných spoločností, malých, stredných i veľkých podnikov, ktoré zavádzajú do riadenia čoraz viac ekologických princípov. Faktom je, že podnikateľské subjekty bez ohľadu na ich veľkosť, svojou činnosťou zaťažujú životné prostredie a preto je nevyhnutné zavádzanie ekologických opatrení. Cieľom doktorandskej dizertačnej práce bude zhodnotiť dodržiavanie obsahu Charty životného prostredia vo vybranom súbore podnikateľských subjektov Slovenska a na základe zistených skutočností odhaliť rezervy a závislosti pre ďalšie zavádzanie ekologických princípov do riadenia. V závere dizertačnej práce budú navrhnuté opatrenia na zlepšenie environmentálnych aktivít a inovácií v skúmaných podnikateľských subjektov. Pri hodnotiacom procese budú využité štandardné matematicko-štatistické vzťahy a numerické výpočty. Údaje pre analýzu budú získané z oficiálne dostupných zdrojov a interných podkladov vybraných podnikateľských subjektov.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EMP Business Economics and Management