Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Vplyv zahraničných investícií na výsledok hospodárenia vo vybraných podnikateľských subjektoch SR
State of topic:
approved (Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Management - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2020/2021
Proposed by: prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.
Summary:
V každej ekonomike existuje nedostatok vnútorných kapitálových zdrojov a na ich prekonanie slúžia priame zahraničné investície (PZI), pretože len na základe dostatočných kapitálových zdrojov je možné zabezpečiť vyšší ekonomický rast, nové pracovné príležitosti, modernejšie technológie atď. Slovensko patrí k ekonomikám s nedostatočnými vnútornými zdrojmi a preto je potrebné zabezpečiť dostatočný prílev PZI. Cieľom doktorandskej dizertačnej práce bude zhodnotiť stav priamych zahraničných investícii vo vybranom súbore podnikateľských subjektov Slovenska a na základe zistených skutočností odhaliť rezervy a závislosti pre ďalšie zefektívňovanie výroby. V závere dizertačnej práce navrhnúť opatrenia na zlepšenie výsledkov hospodárenia skúmaných podnikateľských subjektov. Pri hodnotiacom procese budú využité štandardné matematicko-štatistické vzťahy a numerické výpočty. Údaje pre analýzu budú získané z oficiálne dostupných zdrojov a interných podkladov vybraných podnikateľských subjektov.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EMP Business Economics and Management