Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Využitie inovatívnych prístupov a neurovedy v manažmente ľudských zdrojov
State of topic:
approved (Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Management - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2020/2021
Proposed by:
Summary: Cieľom dizertačnej práce je posúdenie využívania inovatívnych prístupov v manažmente ľudských zdrojov vybraného súboru podnikov. Hlavný dôraz bude kladený na personálne činnosti – vyhľadávanie, získavanie a výber zamestnancov, ich vzdelávanie a rozvoj. Navrhovaná časť bude orientovaná na skvalitnenie personálnych procesov, zavádzanie progresívnych prístupov a využívanie neurovedy v manažmente ľudských zdrojov. V rámci identifikácie neuropsychických procesov respondentov pri výberových konaniach a ďalších personálnych činnostiach budú použité zariadenia, ktoré sú súčasťou laboratória spotrebiteľských štúdií. Výsledky budú následne využité v návrhovej časti práce. Na získavanie a následné spracovanie dát budú použité štandardné metódy a techniky vedeckého skúmania – dotazníkový prieskum, riadený rozhovor, analýza, komparácia a syntéza. Z matematicko- štatistických metód budú použité najmä metódy kvalitatívnej štatistiky. Grafické metódy poslúžia na zdokumentovanie a prezentáciu dosahovaných výsledkov.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EMP Business Economics and Management